Elektriciteti dhe magnetizmi

Fizika bashkohore

Forca dhe lëvizja

Gjendjet agregate

Optika

Transformatorët

Transformatori është mjet që shërben që rrymën alternative të njëjtës frekuencë [...]

Karakteri relativ i kohës dhe gjatësis [...]

Nëse e matim kohën e rrjedhës së një ngjarje sipas dy sistemeve inercie K dhe K’ [...]

Rënia e lirë dhe hudhja vertikalisht t [...]

Rënia e trupave pa shpejtësi fillestare nën ndikimin e gravitetit të tokës quhet rën [...]

Ekuacioni i përgjithshëm i gjendjes s [...]

Gazi ideal është term që përdoret për të lehtësuar studimin e gazrave. Gazi ideal ( [...]

Difraksioni i dritës

Çfarëdo devijim i dritës nga përhapja drejtvizore e saj quhet difraksion. Difraksioni [...]