Elektriciteti dhe magnetizmi

Fizika bashkohore

Forca dhe lëvizja

Gjendjet agregate

Optika

Difraksioni i radio-valëve

Fusha elektromagnetike është formë e veçantë e materies, energjia e së cilës përha [...]

Karakteri relativ i kohës dhe gjatësis [...]

Nëse e matim kohën e rrjedhës së një ngjarje sipas dy sistemeve inercie K dhe K’ [...]

Forca e fërkimit në pjerrtësi

Kur dy trupa të ngurtë rrëshqasin mbi njëri tjetrin do të paraqitet një forcë e rez [...]

Rrjedhja e lëngjeve, ekuacioni i kontin [...]

Për përshkrimin e shumë vetive të njëjta të lëvizjes së lëngjeve dhe gazrave për [...]

Difraksioni i dritës

Çfarëdo devijim i dritës nga përhapja drejtvizore e saj quhet difraksion. Difraksioni [...]