Elektriciteti dhe Magnetizmi

Transformatorët

Transformatori është mjet që shërben që rrymën alternative të njëjtës frekuencë [...]

Induksioni elektromagnetik

Duke ditur se rryma elektrike rreth përcjellësit ku ajo rrjedh krijon fushën magnetike, [...]

Gjeneratori i rrymës alternative

Rryma elektrike që në mënyrë periodike e ndryshon intensitetin dhe kahun quhet rrymë [...]

Difraksioni i radio-valëve

Fusha elektromagnetike është formë e veçantë e materies, energjia e së cilës përha [...]