Forca dhe Levizja

Valët transverzale

Procesi i përhapjes së lëkundjeve apo energjisë përkatëse në një mjedis elastik qu [...]

Shpejtësitë kozmike

Shpejtësia që duhet dhënë trupit me qëllim që të behet satelit artificial i tokës [...]

Rezonanca në sustë elastike

Nëse një sistem lëkundës bën lëkundje nën ndikimin e ndonjë force të jashtme peri [...]

Rënia e lirë dhe hudhja vertikalisht t [...]

Rënia e trupave pa shpejtësi fillestare nën ndikimin e gravitetit të tokës quhet rën [...]

Nxitimi te lëvizja drejtvizore

Çdo ndryshim relativ i pozitës së një trupi në krahasim me pozitën ku ai ndodhet qu [...]

Ligjet e Keplerit

Ligji i parë i Keplerit thotë: planetët lëvizin rreth diellit nëpër trajektore elipt [...]

Lëkundjet e lira

Lëkundjet e lira paraqesin formën më të thjeshtë të lëvizjes lëkundëse që bëhet [...]

Lavjerrësi matematik

Pika materiale që në ndikimin e forcës së rëndimit mund të lëvizë nëpër harkun e [...]

Interferenca e valëve mekanike

Nëse në një mjedis në të njëjtën kohë përhapen dy e më tepër valë që dalin ng [...]

Hudhja e pjerrtë dhe hudhja vertikalish [...]

Hedhja e trupit në drejtim përpjetë në këndin 90 shkallë në krahasim me sipërfaqen [...]

Forca si madhësi vektoriale

Në një trup njëkohësisht mund të veprojnë më shumë forca. Forca që zëvendëson n [...]

Forca e fërkimit në rrafshin horizonta [...]

Nëse një trup rrëshqet mbi ndonjë trup tjetër paraqitet forca që e reziston këtë l [...]

Forca e fërkimit në pjerrtësi

Kur dy trupa të ngurtë rrëshqasin mbi njëri tjetrin do të paraqitet një forcë e rez [...]

Energjia kinetike dhe potenciale

Energjia kinetike është madhësi fizike që shprehë aftësinë e trupit për të kryer [...]

Efekti i Doplerit

Në rast se burimi i zërit ndodhet në qetësi, dëgjuesi zërin e dëgjon njëson në la [...]