Kategoria: Optika

Si ta perdorim:

Duke caktuar rrezen, llojin e thjerrës, dhe distancen e trupit duke tërhequr më afër apo më larg thjerrës, vëreni rezultatet përkatëse.

Provoni këto tjerat!

Komente

Shëmbëllimi te thjerrat

Trupi i tejdukshëm i kufizuar me dy sipërfaqe të lakuara ose një të rrafshët e një të lakuar quhet thjerrë optike. Thjerrat ndahen në dy grupe kryesore:

  1. Përmbledhëse (konvergjente) – pozitive
  2. Divergjente (shpërndarëse) – negative

Ekuacioni i thjerrave përmbledhëse është:

Ekuacioni i thjerrave shpërndarëse është:

Zmadhimi i thjerrave është:

Fuqia e thjerrave është:

(a=largësia e objektit; b=largësia e shëmbëllimit; R=lartësia e objektit; H=lartësia e shëmbëllimit; z=zmadhimi; D=dioptri)

Te thjerrat konvergjente nëse objekti ndodhet mes fokusit të thjerrës shëmbëllimi fitohet në të njëjtën anë dhe është virtual, i zmadhuar dhe i papërmbysur. Te thjerrat divergjente shëmbëllimi gjithnjë fitohet në anën ku ndodhet objekti dhe është i papërmbysur dhe i zvogëluar.